أقفل

menu-img-alt vale-wave
مخصّص
حصل خطأ عند معالجة القالب.
The following has evaluated to null or missing:
==> structuredContentCategoriesIds?filter(c -> newsTopicsCategoriesId?seq_contains(c))?first [in template "44549#44620#98661" at line 23, column 18]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: categoryId = structuredContentCategor... [in template "44549#44620#98661" in function "getNewsTopicsFilterEndpoint" at line 23, column 5]
----
1<#assign 
2 structuredContentResource = resourceLocator.locate("/headless-delivery/v1.0", "StructuredContent") 
3/> 
4<#attempt> 
5<#assign 
6	categories = restClient.get("/headless-admin-taxonomy/v1.0/taxonomy-vocabularies/" + 64872 + "/taxonomy-categories?fields=id&restricFields=actions,availableLanguages,taxonomyCategoryUsageCount&page=1&pageSize=30").items 
7/> 
8 
9<#recover> 
10 <#assign categories = [0] /> 
11</#attempt> 
12 
13<#function getVocabularyCategoriesIds> 
14 <#return categories?map(category -> category.id?number)/> 
15</#function> 
16 
17<#function getNewsTopicsFilterEndpoint structuredContent> 
18 <#local 
19  structuredContentCategoriesIds = structuredContent.getTaxonomyCategoryBriefs() 
20   ?map(taxonomyCategoryBrief -> taxonomyCategoryBrief.getTaxonomyCategoryId()) 
21 
22  newsTopicsCategoriesId = getVocabularyCategoriesIds() 
23  categoryId = structuredContentCategoriesIds?filter(c -> newsTopicsCategoriesId?seq_contains(c))?first 
24 /> 
25 <#return "/-/categories/" + categoryId/> 
26</#function> 
27 
28<#function getCustomDisplayPageUrl structuredContent> 
29 <#local 
30  structuredContentFields = structuredContent.getContentFields() 
31  customDisplayPageField = structuredContentFields?filter(f -> f.getName() == "customDisplayPage")?first 
32 /> 
33 <#return customDisplayPageField.getContentFieldValue().getLink()/> 
34</#function> 
35 
36<#function getNewsViewUrl structuredContent> 
37 <#local 
38  friendlyUrl = "/w/" + structuredContent.getFriendlyUrlPath() 
39 
40  categoryFilterEndpoint = getNewsTopicsFilterEndpoint(structuredContent) 
41  customDisplayPageUrl = getCustomDisplayPageUrl(structuredContent)!"" 
42 /> 
43 <#return customDisplayPageUrl?has_content?then(customDisplayPageUrl, friendlyUrl) + categoryFilterEndpoint/> 
44</#function> 
45 
46<#assign images_path = "/documents/d/guest/" /> 
47<#assign total = searchContainer.getTotal() /> 
48<#assign start = searchContainer.getStart() /> 
49<#assign delta = searchContainer.getDelta() />   
50<#assign totalPages = (total/delta)?ceiling /> 
51<#assign currentPage = ((start+1)/delta)?ceiling />   
52<#assign isFirstPage = currentPage == 1 /> 
53<#assign isLastPage = currentPage == totalPages /> 
54<#assign iteratorURL = searchContainer.getIteratorURL().toString() /> 
55<#assign iteratorURL += iteratorURL?contains("?")?then("", "?") /> 
56<#assign firstPageURL = iteratorURL + '&start=1'/> 
57<#assign lastPageURL = iteratorURL + '&start=' + totalPages?string/> 
58<#assign previousURL = iteratorURL + '&start=' + (currentPage - 1)?string /> 
59<#assign nextURL = iteratorURL + '&start=' + (currentPage + 1)?string /> 
60 
61<#assign startPage = (currentPage < 3)?then(1, currentPage - 1) /> 
62<#assign endPage = 2 + startPage /> 
63<#assign endPage = (totalPages < endPage)?then(totalPages, endPage) /> 
64<#assign diff = startPage - endPage + 2 /> 
65<#assign startPage -= (startPage - diff > 0)?then(diff, 0) /> 
66 
67<div class="vale-widget-resultados-busca-noticia"> 
68 <div class="d-sm-flex justify-content-between flex-wrap"> 
69  <#if entries?has_content>  
70   <#list entries as entry> 
71    <#if entry.getTitle()?has_content> 
72     <#assign structuredContent = structuredContentResource.getStructuredContent(entry.getClassPK()) /> 
73     <#assign url = getNewsViewUrl(structuredContent) /> 
74     <#list structuredContent.getContentFields() as field> 
75      <#if field.getName() == "data"> 
76							<#assign data = field.getContentFieldValue().getData()?datetime.iso /> 
77       <#assign date_localized = dateUtil.formatDate("yyyyMMdd", data?string("yyyyMMdd"), locale) /> 
78      </#if> 
79      <#if field.getName() == "imagemDeCapa"> 
80       <#assign imageUrl = field.getContentFieldValue().getImage().getContentUrl() /> 
81       <#assign imageAlt = field.getContentFieldValue().getImage().getDescription() /> 
82      </#if> 
83     </#list> 
84 
85     <a class="box text-decoration-none" href="${url}"> 
86      <div class="font-weight-light mb-5"> 
87       <div class="mb-4 position-relative"> 
88         <img  
89           alt="${imageAlt}"  
90           class="imagem-capa" 
91           src="${imageUrl}"  
92         /> 
93         <img  
94           class="onda position-absolute" 
95           src="${images_path}onda_branca" 
96         /> 
97       </div> 
98       <p class="text-cinza-escuro texto-sm mb-2"> 
99        ${date_localized} 
100       </p> 
101 
102       <h5 class="title mb-0 text-verde-vale"> 
103        ${entry.getHighlightedTitle()} 
104       </h5> 
105      </div> 
106     </a> 
107    </#if> 
108   </#list> 
109  </#if> 
110 </div> 
111 <div class="line-divider"></div> 
112 <div class="pagination d-flex justify-content-center my-5"> 
113  <a  
114   class="pagination-option text-decoration-none mr-sm-5 ${isFirstPage?then('disabled', '')}"  
115   href="${previousURL}"  
116   disabled="${isFirstPage?string}" 
117
118   <img 
119    class="btn btn-primary border-amarelo-vale bg-amarelo-vale mr-2 p-1 rounded-circle" 
120    src="${images_path}seta-2-esq_bra" 
121    alt="button-prev" 
122   /> 
123   <span class="btn btn-link text-amarelo-vale p-0 d-none d-sm-inline"> 
124    <@liferay.language key="previous" /> 
125   </span> 
126  </a> 
127   
128  <#if (startPage > 1)> 
129   <a 
130    class="mr-2" 
131    href="${firstPageURL}" 
132
133    <span 
134     class="pagination-item btn btn-primary p-1 rounded-circle" 
135     alt="first-page-button" 
136    >1 
137    </span> 
138   </a> 
139   <#if currentPage != 3>  
140    <span class="elipsis h-100 mt-auto mr-2">...</span> 
141   </#if> 
142  </#if> 
143 
144  <#list startPage..endPage as i> 
145   <a 
146    class="mr-2 ${(i == currentPage)?then('disabled', '')}" 
147    href="${iteratorURL + '&start=' + i?string}" 
148
149    <span 
150     class="pagination-item ${(currentPage == i)?then('is-active', '')} btn btn-primary p-1 rounded-circle" 
151     alt="first-page-button" 
152    >${i} 
153    </span> 
154   </a> 
155  </#list> 
156 
157  <#if (endPage < totalPages)> 
158   <#if currentPage != totalPages - 2>  
159    <span class="elipsis h-100 mt-auto mr-2">...</span> 
160   </#if> 
161   <a 
162    class="mr-2" 
163    href="${lastPageURL}" 
164
165    <span 
166     class="pagination-item btn btn-primary p-1 rounded-circle" 
167     alt="last-page-button" 
168    >${totalPages} 
169    </span> 
170   </a> 
171  </#if> 
172 
173  <a  
174   class="pagination-option text-decoration-none ml-sm-5 ${isLastPage?then('disabled', '')}"  
175   href="${nextURL}"  
176   disabled="${isLastPage?string}" 
177  >    
178   <span class="btn btn-link text-amarelo-vale mr-2 p-0 d-none d-sm-inline"> 
179    <@liferay.language key="next" /> 
180   </span> 
181   <img 
182    class="btn btn-primary border-amarelo-vale bg-amarelo-vale p-1 rounded-circle" 
183    src="${images_path}seta-2-dir_bra" 
184    alt="button-next" 
185   /> 
186  </a> 
187 </div> 
188</div> 
189 
190 
191<style> 
192 .vale-widget-resultados-busca-noticia .pagination img { 
193  width: 2.03125rem; 
194
195 
196 .vale-widget-resultados-busca-noticia .pagination-item { 
197  color: var(--cinza-escuro); 
198  background-color: var(--branco); 
199  border: 2px solid var(--cinza-escuro); 
200  line-height: 1.30625rem; 
201  opacity: 0.6; 
202  width: 2.03125rem; 
203  height: 2.03125rem; 
204
205 
206 .vale-widget-resultados-busca-noticia .pagination-item:hover { 
207  box-shadow: 0px 0px 6px #55555594; 
208
209 
210 .vale-widget-resultados-busca-noticia .pagination-item.is-active { 
211  color: var(--branco); 
212  background-color: var(--amarelo-vale); 
213  border-color: var(--amarelo-vale); 
214  opacity: 1; 
215
216 
217 .vale-widget-resultados-busca-noticia .pagination-item.is-active:hover { 
218  box-shadow: 0px 0px 6px #ecb11f94; 
219
220 
221 .vale-widget-resultados-busca-noticia .elipsis { 
222  opacity: 0.6; 
223
224 
225 .vale-widget-resultados-busca-noticia ~ form .pagination-bar { 
226  display: none; 
227
228 
229 .vale-widget-resultados-busca-noticia .pagination .disabled { 
230  pointer-events: none; 
231
232 
233 .vale-widget-resultados-busca-noticia .pagination-option.disabled { 
234  opacity: 0.5; 
235
236 
237 .line-divider { 
238  background-color: var(--cinza-escuro); 
239  color: var(--cinza-escuro); 
240  height: 1px; 
241  width: 100%; 
242  opacity: 0.2; 
243
244 
245 .vale-widget-resultados-busca-noticia .onda { 
246  bottom: -0.125rem; 
247  right: -0.125rem; 
248
249 
250 .vale-widget-resultados-busca-noticia .box { 
251  width: 31% 
252
253 
254 .vale-widget-resultados-busca-noticia .imagem-capa { 
255  border-left: 20px solid var(--amarelo-vale); 
256  height: 13.75rem; 
257  width: 100%; 
258  object-fit: cover; 
259
260 
261 .vale-widget-resultados-busca-noticia .title { 
262  height: 5.125rem; 
263  display: -webkit-box; 
264  overflow: hidden; 
265  -webkit-line-clamp: 3; 
266  -webkit-box-orient: vertical; 
267
268 
269 @media screen and (max-width: 992px) { 
270  .vale-widget-resultados-busca-noticia .box { 
271   width: 47% 
272
273
274 
275 @media screen and (max-width: 768px) { 
276  .vale-widget-resultados-busca-noticia .imagem-capa { 
277   border-left: 10px solid var(--amarelo-vale); 
278
279 
280  .vale-widget-resultados-busca-noticia .onda { 
281   bottom: -0.125rem; 
282   right: -0.125rem; 
283   width: 75% 
284
285
286 
287</style>